Ознака: АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор