сабота, 22 септември 2018 | Вести денес: 2 ново

Ха­ралд Шен­кер за Република: Са­мо ЕУ и САД мо­жат да ја на­те­ра­ат Гр­ци­ја да пре­го­ва­ра за проб­ле­мот за име­то

harald sanker

 

Има ли ид­ни­на за грч­ко- ма­ке­дон­ски­те од­но­си отка­ко Са­ма­рас од­би да се срет­не со Гру­ев­ски? Што е тоа што мо­же да ја вра­ти Гр­ци­ја на пре­го­ва­рач­ка­та ма­са?

Шен­кер: Еден пог­лед кон гра­нич­ни­те пре­ми­ни со Гр­ци­ја по­ка­жу­ва де­ка има од­но­си и де­ка има по­тре­ба од нор­ма­ли­зи­ра­ни од­но­си. Не знам да­ли Гру­ев­ски и Са­ма­рас се ли­ко­ви­те што ќе го ре­шат тој спор, но се сом­не­вам. Хра­бро­ста, си­гур­но, не­ма да би­де при­чи­на­та по­ра­ди ко­ја двај­ца­та ќе вле­зат во исто­ри­ја­та на сво­ја­та зем­ји. Гр­ци­ја не­ма го­лем ин­те­рес за пре­го­ва­ра­ње за овој проб­лем и убе­ден сум де­ка са­мо по при­ти­сок на ЕУ и на САД тој ин­те­рес би мо­жел да би­де сти­му­ли­ран. Но, по­го­ле­мо­то пра­ша­ње ов­де е да­ли ма­ке­дон­ска­та вла­да е под­го­тве­на за се­ри­о­зен че­кор на­пред. Илу­зор­но е да се мис­ли де­ка вре­ме­то ра­бо­ти за Ма­ке­до­ни­ја имај­ќи ги пред­вид и ре­ги­о­нал­ни­от кон­текст и по­себ­но вна­треш­на­та еко­ном­ска и фи­нан­си­ска со­стој­ба на Ма­ке­до­ни­ја. Пос­лед­ни­те из­ја­ви и на Гру­ев­ски, а по­себ­но на Ива­нов, се мош­не за­гри­жу­вач­ки во таа смис­ла.

Ха­ралд Шен­кер е иск­лу­чи­тел­но до­бар поз­на­вач на пра­ша­ња­та по­вр­за­ни со ре­ги­о­нот и осо­бе­но со Ма­ке­до­ни­ја. Во зем­ја­ва е ​че­сто при­су­тен ​од 1999 го­ди­на, но сѐ до пред ед­на не­де­ла, на раз­лич­ни на­чи­ни бе­ше вклу­чен во ни­за пра­ша­ња со кои се со­о­чу­ва Ма­ке­до­ни­ја. ​Со­ра­бо­ту­вал со трој­ца­та ви­со­ки ко­ме­са­ри за на­ци­о­нал­ни мал­цинс­тва при ОБСЕ и со нев­ла­ди­ни ор­га­ни­за­ции, чи­ја­што цел би­ла де­мо­кра­ти­за­ци­ја на ма­ке­дон­ско­то оп­штес­тво. Шен­кер го­во­ри ​не­кол­ку ја­зи­ци​, ме­ѓу кои и ал­бан­ски­от, а ма­ке­дон­ски­от е еден од тие ја­зи­ци што ги го­во­ри од­лич­но. 

 

(Целото интервју со Хералд Шенкер можете да го прочитате во најновиот број на неделникот Република што е во продажба од денеска, 9 август.)

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top