понеделник, 28 мај 2018 | Вести денес: 0 ново

Интервјуа

Здравје Интервјуа

Професор Чевреска: Во Ма­ке­до­ни­ја го­диш­но се ди­јаг­но­сти­ци­ра­ат око­лу 140 но­ви па­ци­ен­ти за­бо­ле­ни од лим­фом

Лим­фо­мот е ма­лиг­но за­бо­лу­ва­ње на кле­тки­те на лимф­но­то тки­во – лим­фо­ци­ти­те. Тие поч­ну­ва­ат...

Top