сабота, 29 април 2017 | Вести денес: 0 ново

Интервјуа

Ljupco Nikolov (4) (Custom)
Здравје Интервјуа

Д-р Љуп­чо Ни­ко­лов, тра­у­ма­то­лог: На­дри­ле­ка­ри­те мо­же да пре­диз­ви­ка­ат кр­ва­ве­ње на тки­ва, ин­фек­ции и тром­бо­за  

Во вре­ме на сѐ по­го­ле­ма до­стап­ност на ин­фор­ма­ции, па­ци­ен­ти­те во Ма­ке­до­ни­ја че­сто сакаат да...

Top