среда, 25 април 2018 | Вести денес: 0 ново

„Нов живот“ со пендрек-демократија: Предавничката вла­да се бра­ни од на­ро­дот со спе­ци­јал­ци

 

nenad-mircevski-kol-120

Ненад Мирчевски

До­де­ка пре­дав­ни­кот Зо­ран За­ев ја нај­а­ву­ва­ше ти­ран­ска­та вла­да и ја чи­та­ше про­гра­ма­та пол­на со ла­ги и со не­ос­твар­ли­ви жел­би од со­бра­ни­ска­та го­вор­ни­ца, над­вор пред Со­бра­ни­е­то го чу­ва­ше ар­ми­ја од по­ли­ци­ски спе­ци­јал­ци во­о­ру­же­ни до за­би. Пр­ва­та сли­ка од „но­ви­от жи­вот“ што ни го на­мет­наа стран­ци­те точ­но ка­жу­ва ка­ко е ин­ста­ли­ра­на оваа власт и за чии ин­те­ре­си ќе ра­бо­ти.

Ко­га Ма­ке­до­ни­ја би до­би­ла на­род­на власт, а не ти­ран­ска, из­би­ра­на и со­ста­ву­ва­на во ту­ѓи др­жа­ви, пред Со­бра­ни­е­то ќе има­ше на­род со цве­ќи­ња, ме­сто спе­ци­јал­ци со пу­шки и бор­бе­ни во­зи­ла. Со ог­лед на тоа де­ка мно­зинс­тво­то од­би по бр­за по­стап­ка да рас­пи­ше ло­кал­ни из­бо­ри, ста­ну­ва јас­но де­ка од исти­те тие гра­ѓа­ни од кои де­нес се бра­ни со по­ли­ци­ја, пре­дав­ни­кот Зо­ран За­ев ќе се крие во те­кот на це­ло­то свое вла­де­е­ње и не­ма да се по­ја­ви на из­бо­ри сѐ до­де­ка оста­то­ци­те од „дип стејт“ и од Со­ро­со­ви­те ин­ста­ла­ции во Бри­сел има­ат моќ да го др­жат „на без­бед­но“ од гла­са­чи­те.

Зна­чи, бла­го­да­ре­ние на гло­бал­ни­те моќ­ни­ци, во Ма­ке­до­ни­ја поч­ну­ва „нов жи­вот“, во кој пр­во: му се од­зе­ма су­ве­ре­ни­те­тот на на­ро­дот, вто­ро: вла­ста им се до­де­лу­ва на квис­лин­зи­те со точ­но утвр­де­ни за­да­чи што тре­ба да ги ре­а­ли­зи­ра­ат на кра­ток рок и тре­то: се во­ве­ду­ва ре­жим на вла­де­е­ње во кој се­кој про­тив­ник на „ре­фор­ми­те“, од­нос­но на раз­не­би­ту­ва­ње­то на др­жа­ва­та ќе би­де су­ро­во каз­ну­ван. Ту­ка вле­гу­ва­ат хај­ки­те про­тив по­ли­тич­ки­те не­и­сто­мис­ле­ни­ци и ме­ди­у­ми­те што не се под ка­па­та на СДС и на Со­рос. По­крај си­те кри­ми­нал­ни дејс­тва и на­сил­ни сце­на­ри­ја што беа при­ме­не­ти од „дип стејт“, квис­лин­зи­те од СДС и од Со­ро­со­ви­те пла­те­ни­ци за ури­ва­ње на ле­гал­но из­бра­на­та власт, або­ли­ра­ни­от кри­ми­на­лец Зо­ран За­ев има­ше ли­це од со­бра­ни­ска­та го­вор­ни­ца да по­ра­ча:

Ќе ра­бо­ти­ме чес­но и по­све­те­но, иск­лу­чи­тел­но за по­тре­би­те на гра­ѓа­ни­те“.

Ли­це­мер­но до ко­ска, ка­ко што знае са­мо тој и ка­ко што му при­ле­га. Во „но­ви­от жи­вот“ ќе се на­вик­не­ме на хи­по­кри­зи­ја­та, а, мо­же­би, и ќе ни ја на­мет­нат ка­ко мо­рал­на нор­ма. Не­по­сред­но пред усто­ли­чу­ва­ње­то на оваа ти­ран­ско-со­ро­сов­ска власт, ќе оста­не за­бе­ле­жа­но де­ка на­сил­но усто­ли­че­ни­от пре­тсе­да­тел на Со­бра­ни­е­то, Та­лат Џа­фе­ри, про­дол­жи да ги кр­ши Уста­вот и за­ко­ни­те во­деј­ќи ја сед­ни­ца­та на ал­бан­ски ја­зик.

Не­го­ви­от го­вор во кој из­на­ка­жа еден куп не­бу­ло­зи и да­де исто тол­ку лаж­ни ве­ту­ва­ња, си­гур­но, еден ден ќе нај­де ме­сто во не­кои учеб­ни­ци ка­де што ќе се изу­чу­ва ши­зо­фре­нич­но­то вла­де­е­ње на „ре­фор­ма­то­рот“ За­ев. Ме­ѓу дру­ги­те, ќе изд­во­јам са­мо не­кол­ку:

Ве­ту­вам де­ка ќе би­дам пре­ми­ер на си­те гра­ѓа­ни, без раз­ли­ка да­ли сте гла­са­ле за мо­ја­та пар­ти­ја, но ба­рам по­чит“.

Се­кој нор­ма­лен чо­век е све­сен де­ка по­чит­та се зас­лу­жу­ва. По­чит нај­мал­ку мо­же да ба­ра ам­не­сти­ран кри­ми­на­лец и пре­дав­ник на сво­јот на­род. За овие зло­де­ла се до­би­ва са­мо ја­вен пре­зир и за­твор­ска каз­на. Јав­ни­от пре­зир ве­ќе го до­би, а за­тво­рот го че­ка. Но, сѐ во свое вре­ме.

„По­себ­но ќе по­све­ти­ме вни­ма­ние мла­ди­те да оста­нат и да ра­бо­тат во Ма­ке­до­ни­ја“.

Во ле­пе­за­та ве­ту­ва­ња ис­чез­на тоа де­ка ќе ги вра­тел тие 600.000 гра­ѓа­ни што се исе­ли­ле од др­жа­ва­та по­ра­ди ре­жи­мот. Ако слу­чај­но ис­пу­штил да го спом­не по­втор­но, јав­но го пра­шу­вам ко­га да ги пре­че­ка­ме по­врат­ни­ци­те на ае­ро­дром?

Нај­се­ри­оз­на ре­фор­ма ќе би­де таа во судс­тво­то“.

Судс­тво­то ќе го ре­фор­ми­ра­ат два­па­ти ам­не­сти­ран кри­ми­на­лец во уло­га на пре­ми­ер и „шу­мар“ во уло­га на ми­ни­стер за прав­да! За вол­ја на ви­сти­на­та, до­се­гаш­ни­от ди­ре­ктор на Др­жав­ни­от инс­пе­кто­рат за шу­марс­тво, Би­лен Са­љи­ји ка­ко ми­ни­стер за прав­да иде­ал­но ќе се вкло­пи во ти­мот струч­ња­ци за ре­фор­ми во судс­тво­то за­ед­но со Ка­ти­ца Ја­не­ва.

Се об­вр­зу­ва­ме де­ка ќе овоз­мо­жи­ме со­од­вет­на упо­тре­ба на ја­зи­ци­те на за­ед­ни­ци­те“.

До­се­га сто­па­ти ве­ти де­ка по ко­неч­ни­от до­го­вор за фор­ми­ра­ње вла­да ме­ѓу ко­а­ли­ци­ски­те парт­не­ри ќе ка­же ка­ко ќе се ре­ши проб­ле­мот со упо­тре­ба­та на ал­бан­ски­от ја­зик без да се пре­кр­ши Уста­вот и исто тол­ку па­ти од­би да го на­пра­ви тоа. Во ме­ѓу­вре­ме, ви­дов­ме ка­ко на сед­ни­ца­та за из­бор на вла­да не­за­кон­ски ин­ста­ли­ра­ни­от пре­тсе­да­тел на Со­бра­ни­е­то, Та­лат Џа­фе­ри, го пре­кр­ши Уста­вот обра­ќај­ќи се на ал­бан­ски ја­зик од пре­тсе­да­тел­ско­то ме­сто во Со­бра­ни­е­то, а За­ев и пра­те­ни­ци­те на СДС го оце­ни­ја по­те­гот ка­ко „со­од­ве­тен“.

Јас сум убе­ден во ка­па­ци­те­тот на пар­ла­мен­тар­но­то мно­зинс­тво, во сог­лас­ност со тоа јас сум убе­ден де­ка оваа вла­да има че­ти­ри­го­ди­шен ка­па­ци­тет“.

Во чиј ка­па­ци­тет ве­ру­ва За­ев? Во сво­јот ка­ко ам­не­сти­ран кри­ми­на­лец што е под истра­га и за дру­ги кри­вич­ни де­ла? Во ка­па­ци­те­тот на ка­дри­те на ДУИ за кои тој са­ми­от твр­де­ше де­ка се кри­ми­нал­ци и де­ка про­тив нив има об­ви­ни­ја за кри­ми­нал? Во те­ро­ри­сти­те што ги при­фа­ти да би­дат дел од не­го­ва­та ре­форм­ска вла­да? Во ка­па­ци­те­тот на сво­јот тим, кој ги за­гу­би си­те из­бо­ри до­се­га? Или, мо­же­би, во ка­па­ци­те­тот на ам­ба­са­до­рот Џес Беј­ли и на „дип стејт“? Мо­же­би тие го убе­ди­ле де­ка нај­мал­ку че­ти­ри го­ди­ни ќе го чу­ва­ат по­да­ле­ку од на­ро­дот, а мо­же и по­ве­ќе? Ла­ни ви­дов­ме ка­ко За­ев бе­га­ше од на­ро­дот сѐ до тој мо­мент ко­га „ча­до­рот“ му га­ран­ти­ра­ше ус­пех пре­ку из­бо­рен ин­же­не­ринг. Бе­га­ње­то од ло­кал­ни из­бо­ри е са­мо по­вто­ру­ва­ње на сце­на­ри­о­то од пред­вре­ме­ни­те из­бо­ри.

Се­кој нор­ма­лен чо­век и па­три­от се пра­шу­ва до ко­га ќе има­ат моќ да ги др­жат др­жа­ва­та и на­ро­дот под оку­па­ци­ја и без пра­во на од­лу­чу­ва­ње? Ве­ро­јат­но до­де­ка не би­дат по­ра­зе­ни Со­рос и „дип стејт“ во са­ма­та Аме­ри­ка и до­де­ка го­ле­ми­те си­ли не се до­го­во­рат за но­ва­та по­дел­ба на сфе­ра­та на вли­ја­ние на Бал­ка­нот. До то­гаш, си­те про­тив­за­кон­ски дејс­тва ќе би­дат ре­ги­стри­ра­ни, а вед­наш по ури­ва­ње­то на оваа квис­лин­шка власт, си­те штет­ни од­лу­ки ќе би­дат по­ни­ште­ни. Си­те пре­кр­ши­те­ли на Уста­вот и на за­ко­ни­те, пак, ќе мо­ра да пре­зе­мат од­го­вор­ност за за­гро­зу­ва­ње­то на на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си, на су­ве­ре­ни­те­тот на др­жа­ва­та и за од­зе­ма­ње­то на су­ве­ре­ни­те­тот од на­ро­дот. Ова мо­ра да го има­ат на ум си­те се­гаш­ни и ид­ни со­ра­бот­ни­ци  на оваа квис­лин­шка власт. Од прав­да­та не­ма да ги спа­сат ни Беј­ли ни Хо­jт Ји ни Хан ни Мо­ге­ри­ни.

 

Ставовите искажани во рубриката Колумни се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на Republika.mk. Редакцијата на Republika.mk се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top