недела, 20 мај 2018 | Вести денес: 80 ново

Срамно понижување на македонскиот народ – Могерини докажа кој му дава власт на Заев

 

nenad-mircevski-kol-120

Ненад Мирчевски

По­те­гот на евро­ко­ме­сар­ка­та за над­во­реш­на по­ли­ти­ка, Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, да го по­ка­ни Зо­ран За­ев ка­ко ман­да­тар на пре­ми­ер­ска ве­че­ра во Бри­сел е са­мо уште еден при­мер за бе­скру­пу­лоз­но га­зе­ње на европ­ски­те прин­ци­пи и вред­но­сти од стра­на на бри­сел­ски­те би­ро­кра­ти, но и др­ска де­мон­стра­ци­ја на си­ла кон гор­ди­от и ми­ро­љу­бив ма­ке­дон­ски на­род. По­ка­на­та, во ко­ја е на­ве­де­но де­ка За­ев е по­ка­нет во својс­тво на „опре­де­лен пре­ми­ер“, не е ни­што дру­го освен по­ра­ка до ма­ке­дон­ски­от на­род де­ка со др­жа­ва­та ќе упра­ву­ва чо­ве­кот што тие го наз­на­чи­ле, а не тој што бил изг­ла­сан од на­ро­дот, без раз­ли­ка да­ли е из­бран во ре­дов­ни про­це­ду­ри пред­ви­де­ни за фор­ми­ра­ње вла­да. При­ме­на­та на си­ла за усто­ли­чу­ва­ње ам­не­сти­ран кри­ми­на­лец што за­гу­би на из­бо­ри­те (ка­ко и на си­те прет­ход­ни), всуш­ност, по­ка­жу­ва чии ин­те­ре­си ќе за­ста­пу­ва но­ва­та власт и на чи­ја ште­та!

До­де­ка тие што го „опре­де­ли­ле“ За­ев за пре­ми­ер ја оче­ку­ва­ат отп­ла­та­та на не­го­ви­от долг, ќе мо­ра да смис­лу­ва­ат на­чин ка­ко да го одр­жат на власт и по след­ни­те из­бо­ри на кои те­шко де­ка ќе мо­же да се на­де­ва­ат на овие ре­зул­та­ти. Оста­ну­ва да ви­ди­ме да­ли по­втор­но ќе ре­шат да ку­пу­ва­ат сто­ти­ци ил­ја­ди гла­со­ви или ќе го прог­ла­сат за до­жи­во­тен пре­ми­ер. Мо­же­би ќе би­де прог­ла­сен од „дип стејт“ за цар, а Ма­ке­до­ни­ја ќе ста­не царс­тво на лаж­гов­ци­те и на пре­дав­ни­ци­те. Ше­га­ва ја пи­шу­вам со си­от ри­зик да би­де при­фа­те­на и при­ме­не­та од „ча­до­рот“ ка­ко нов опе­ра­ти­вен план, со ог­лед на тоа де­ка слич­ни лу­ди и не­ре­ал­ни сце­на­ри­ја што ги пи­шу­вав пред две го­ди­ни, де­нес ги гле­да­ме ка­ко ре­ал­ност.

Име­но, уште од по­че­то­кот на кри­за­та твр­дев де­ка СДС мо­же да дој­де на власт пре­ку из­бо­ри единс­тве­но ако се сме­ни на­ро­дот и ако на из­би­рач­ко­то лив­че го не­ма ВМРО-ДПМНЕ. Во не­до­стиг на под­др­шка кај Ма­ке­дон­ци­те, ви­дов­ме ка­ко на 11 де­кем­ври стран­ци­те му обез­бе­ди­ја на За­ев око­лу 70.000 ал­бан­ски гла­со­ви кои си­гур­но не­ма по­втор­но да гла­са­ат за не­го ако не им го ис­пол­ни ве­те­но­то. Со ог­лед на тоа де­ка За­ев јав­но се отка­жа од ти­ран­ска­та пла­тфор­ма, оста­ну­ва да ви­ди­ме да­ли ќе ги за­чу­ва сим­па­ти­и­те кај ара­чи­нов­ци со из­град­ба на но­ва ка­на­ли­за­ци­ја или по­втор­но ќе си го по­га­зи збо­рот.

Свес­ни де­ка и во ол­ку оку­пи­ра­на Ма­ке­до­ни­ја не­ма да мо­жат да го одр­жат по­дол­го вре­ме на власт овој па­то­ло­шки лаж­го и ам­не­сти­ран кри­ми­на­лец, се­га се оби­ду­ва­ат да го уни­штат по­ли­тич­ки­от про­тив­ник ВМРО-ДПМНЕ. Цел­та е пар­ти­ја­та це­лос­но да се збри­ше, а по­ли­тич­ко­то ра­ко­водс­тво да се за­тво­ри. Да ви­ди­ме то­гаш на ко­го ќе му за­ста­не на па­тот црп­на­ти­от. Та­ка, на след­ни­те из­бо­ри на­ро­дот ќе мо­же да из­би­ра ме­ѓу За­ев и ни­кој друг. Кој ќе му се спро­тив­ста­ви, ќе за­вр­ши во за­твор ка­ко те­ро­рист. За таа цел им се по­треб­ни об­ви­ни­те­ли од ти­пот на Ка­ти­ца, Лен­че и Фа­ти­ме, кои, си­ро­ти, ду­ри и со це­ла­та по­мош на стран­ци­те и нив­ни­те служ­би, не ус­пе­ва­ат да нај­дат ре­ле­вант­ни до­ка­зи за не­ка­ков кри­ми­нал.

Иа­ко за сом­не­ва­ња­та не­ма до­ка­зи, а уште по­мал­ку суд­ска пре­су­да, Со­ро­со­ви­те ме­ди­ум­ски пла­те­ни­ци не­ма­ат проб­лем во име­то на „про­фе­си­о­нал­но­то но­ви­нарс­тво“ да прог­ла­су­ва­ат кри­ми­нал­ци и јав­но да ги расп­ну­ва­ат. Ако се во­ди­ме по нив­на­та ло­ги­ка и ако ги при­ме­ну­ва­ме нив­ни­те стан­дар­ди, нај­го­лем кри­ми­на­лец во мо­мен­тот во Ма­ке­до­ни­ја е ам­ба­са­до­рот Џес Беј­ли, кој е осом­ни­чен за зло­у­по­тре­ба на 5 ми­ли­о­ни до­ла­ри од да­ноч­ни­те об­врз­ни­ци во САД. Но, тој ка­ко гу­вер­на­тор на др­жа­ва­та, не­ли, не смее да би­де под лу­па на јав­но­ста. Ка­ко и да е, Ка­ти­ца, Фа­ти­ме и Лен­че им тре­ба­ат на СДС за јав­но па­ра­ди­ра­ње и за пра­ве­ње ме­ди­ум­ски цир­кус, а не за со­би­ра­ње до­ка­зи. „Кле­ти­те вмров­ци­те“ мо­же да би­дат осу­де­ни и без до­ка­зи. По­треб­но е са­мо СДС да ги спро­ве­де „ре­фор­ми­те“ во судс­тво­то со кои це­лос­но ќе ја за­о­кру­жи оку­па­ци­ја­та на суд­ска­та власт, не­што слич­но ка­ко во 90-ти­те го­ди­ни ко­га Цр­вен­ков­ски за еден ден по­ста­ви 600 су­дии. То­гаш си­гур­но ќе по­ми­нат си­те об­ви­не­ни­ја на СЈО ду­ри и да се под­го­тве­ни од об­ви­ни­тел од ка­ли­ба­рот на Ка­ти­ца Ја­не­ва.

Ка­ко на­ро­дот ќе доз­нае де­ка не­пис­ме­на­та Ка­ти­ца со мон­ти­ра­ни слу­чаи ги сме­сту­ва во за­твор па­три­о­ти­те, а ги ос­ло­бо­ду­ва те­ро­ри­сти­те по на­лог на исти­те тие стран­ци кои ја по­ста­ви­ја неа исто ка­ко За­ев? Пре­ку ме­ди­у­ми­те? Во мо­мен­тот се ра­бо­ти на це­лос­но збри­шу­ва­ње на се­кој кри­тич­ки на­стро­ен ме­ди­ум кој не ја сле­ди по­ли­ти­ка­та на оку­па­то­ри­те. Не­пос­луш­ни­те но­ви­на­ри ќе би­дат уште по­же­сто­ко на­па­ѓа­ни, про­го­ну­ва­ни и жи­го­су­ва­ни, а ме­ди­у­ми­те што не се под ка­па­та на СДС и Со­рос ќе би­дат за­тво­ра­ни. Всуш­ност, ду­ри и уште пред офи­ци­јал­но да би­де про­мо­ви­ра­на квис­лин­шка­та вла­да, мо­же­ме јас­но да ги ви­ди­ме ни­кул­ци­те на но­ви­от фа­ши­стич­ки по­ре­док – за­си­ле­ни по­ли­тич­ки хај­ки, јав­ни за­ка­ни кон но­ви­на­ри што не се по вол­ја на СДС, цен­зу­ра, нај­а­ви за ре­ван­шиз­ми, осве­ти, за­ка­ни за ури­ва­ња спо­ме­ни­ци… Сѐ во рам­ки­те на но­ви­от жи­вот!

Но, да би­де­ме на чи­сто! Се­то тоа ќе трае до­де­ка трае. Не по­стои оку­па­тор­ска власт ко­ја ус­пе­а­ла да се одр­жи бе­ско­неч­но дол­го. Не по­стои ре­жим што уни­штил цел на­род. Што и да би­де ур­на­то утре, по­втор­но ќе би­де из­гра­де­но! Се­кое зло ќе би­де ре­ги­стри­ра­но и по па­ѓа­ње­то на квис­лин­шка­та власт ќе би­де каз­не­то. Ко­ла­бо­ра­ци­о­ни­сти­те се из­ла­жа­ле ако мис­лат де­ка ќе би­дат ам­не­сти­ра­ни од нив­ни­те зло­де­ла кои ги прав­да­ат со не­ка­ква бор­ба про­тив кри­ми­нал.

Зна­чи, по­ли­ти­ка­та на ре­ван­ши­зам и од­маз­да мо­же да би­де по­губ­на, но са­мо за СДС и за нив­ни­те со­ра­бот­ни­ци. Ам­не­сти­и­те од не­кои си Беј­ли­ев­ци, Хојт­ли­ев­ци, Ха­нов­ци и Мо­ге­ри­нов­ци има­ат кра­ток рок. Слу­ча­и­те за кри­ми­на­ли­те тур­на­ти под те­пих ќе им би­дат из­ва­де­ни уште пр­ви­от ден по след­ни­те из­бо­ри на кои ќе би­дат де­тро­ни­зи­ра­ни. Де­стру­ктив­на­та по­ли­ти­ка на од­на­ро­де­на­та СДС не са­мо што ќе би­де по­ра­зе­на, ту­ку и уни­ште­на од исти­от тој на­род што се­га го га­зи со по­мош на стран­ци.

А, до то­гаш ќе ги ре­ги­стри­ра­ме и ажу­ри­ра­ме си­те ла­ги и пре­дав­ства на За­ев, на не­го­ви­те со­ра­бот­ни­ци и на нив­ни­те ме­ди­ум­ски слу­ги. Па­ри­те што ги до­би­ја за пре­дав­ство­то на сво­јот на­род ќе ги по­тро­шат, но сра­мот ќе им оста­не да си го но­сат до кра­јот на жи­во­тот!

Ставовите искажани во рубриката Колумни се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на Republika.mk. Редакцијата на Republika.mk се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top