недела, 24 јуни 2018 | Вести денес: 84 ново

Вре­ме е за ма­тур­ски фу­ста­ни

Све­тки, тул, би­се­ри, па­мук, сви­ла, се­деф и зла­тен сјај. Ко­га ста­ну­ва збор за ма­тур­ски­те фу­ста­ни сѐ е доз­во­ле­но

Ма­ту­ра­та е на­стан што по­ве­ќе­то де­вој­ки го оче­ку­ва­ат со го­ле­мо не­тр­пе­ние. По­себ­но вни­ма­ние по­све­ту­ва­ат на вкуп­ни­от изг­лед, а фу­ста­нот го од­би­ра­ат ме­се­ци од­на­пред. Не­кои се пре­мис­лу­ва­ат во пет до 12, но сѐ е тоа дел од под­го­то­вки­те.

Све­тки, тул, би­се­ри, па­мук, сви­ла, се­деф и зла­тен сјај. Ко­га ста­ну­ва збор за ма­тур­ски­те фу­ста­ни сѐ е доз­во­ле­но. Во ди­зај­нот на кре­а­ци­и­те мо­же да има впе­чат­ли­ви рач­ни ве­зо­ви, уни­кат­ни де­та­ли и спе­ци­фич­ни кро­е­ви, исто­вре­ме­но ком­би­ни­ра­ни со тоа што е акту­ел­но, ка­ко, на при­мер, де­зен со ли­нии, ле­жер­ни аси­ме­трич­ни ли­нии, ка­ко и из­бо­рот на па­стел­ни бои на­до­пол­не­ти со ин­те­рес­ни де­та­ли.

Де­вој­ки­те што са­ка­ат еле­ган­тен изг­лед мо­же да од­бе­рат долг фу­ста­ни со кор­сет, во А-крој, со рач­но ве­зе­ни де­та­ли во злат­на или сре­бре­на бо­ја. Ро­ман­тич­ни­те, пак, мо­жат да из­бе­рат неж­ни, ле­ле­а­ви фу­ста­ни во па­стел­ни бои.

maturski-fustani_06

Де­вој­ки со об­лик на те­ло­то ка­ко кру­шка

Де­вој­ки­те што има­ат ва­ква ста­ва тре­ба да од­бе­рат фу­стан што не ги истак­ну­ва нив­ни­те ши­ро­ки кол­ко­ви и наг­ла­се­ни бе­дра. Тоа зна­чи де­ка е до­бре­дој­ден долг фу­стан во тем­на бо­ја. Овие фу­ста­ни мо­же да би­дат укра­се­ни со цве­тен де­зен.

maturski-fustani_04

Де­вој­ки што има­ат об­лик на те­ло­то во вид на ја­бол­ко

Овие де­вој­ки има­ат изра­зе­на по­ло­ви­на и ак­цен­тот на фу­ста­нот тре­ба да би­де ста­вен на по­ло­ви­на­та.

maturski-fustani_01

Ни­ски де­вој­ки

Де­вој­ки­те што са­ка­ат ку­си фу­ста­ни ќе има­ат го­лем из­бор. Сло­бод­но и по­жел­но е фу­ста­нот да го на­до­пол­ни­те со чев­ли со ви­со­ки пот­пе­ти­ци. По­ну­да­та на мо­де­ли е го­ле­ма, од кла­сич­ни до еле­гант­ни.

Ви­со­ки де­вој­ки

maturski-fustani_07

Ви­со­ки­те де­вој­ки има­ат при­ви­ле­ги­ја ако има­ат ви­шок ки­ло­гра­ми тие да не до­а­ѓа­ат до израз ка­ко кај по­ни­ски­те. За нив, исто та­ка, до­бра ва­ри­јан­та е долг фу­стан, со отво­ре­ни ра­ме­на, а дол­ни­от дел да би­де ле­ле­ав, во не­ко­ја па­стел­на бо­ја.

maturski-fustani_05

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top