сабота, 26 мај 2018 | Вести денес: 70 ново

Во новиот број на неделникот „Република“ ќе читате

Во новиот број на неделникот „Република“ ќе читате:

Гаранцијата е фарса

Заев ги лаже и Албанците и Македонците

По­крај дру­ги­те га­ран­ции, квис­лин­гот ни га­ран­ти­ра „де­ка про­це­сот на до­не­су­ва­ње на од­лу­ки­те ќе би­де во сог­лас­ност со ос­нов­ни­те де­мо­крат­ски прин­ци­пи и вла­де­е­ње­то на пра­во­то, не до­ве­ду­вај­ќи ја Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја во за­вис­ност или пот­чи­не­тост од дру­ги др­жа­ви“.

Ка­ква пер­вер­зи­ја! Овој чо­век ус­пеа до­де­ка бе­ше опо­зи­ци­ја да ја на­пра­ви др­жа­ва­та це­лос­но за­вис­на од стран­ски цен­три на моќ, ги ста­ви на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си на тац­на на не­при­ја­те­ли­те на ма­ке­дон­ски­от на­род, се па­за­ре­ше со др­жав­ни­те сим­бо­ли, ја „сви­тка кич­ма­та“ за име­то на др­жа­ва­та… Отво­ре­но пра­шу­вам, што мо­же да оче­ку­ва­ме од ед­но ва­кво су­штес­тво ко­га ќе дој­де власт.

Исти­от овој лаж­го и або­ли­ран кри­ми­на­лец што се фа­ле­ше со „ча­до­рот“ и го убе­ду­ва­ше ли­де­рот на ДПА де­ка го под­го­тву­ва­ле по­ви­со­ки­те над­вор од Ма­ке­до­ни­ја, се­га ве­ли де­ка не­ма­ло да ја до­ве­де Ма­ке­до­ни­ја во за­вис­ност или пот­чи­не­тост.  Мно­гу ско­ро ќе ви­ди­ме за што ги под­го­тву­ва­ле со Ра­муш Ха­ра­ди­нај, кој за еден ме­сец се оче­ку­ва да ста­не пре­ми­ер на Ко­со­во.

Американците се враќаат

Но­ви вој­ни­ци и по­ра­ки на Бал­ка­нот 

Исто­ри­ја­та на Бал­ка­нот до­се­га ни по­ка­жу­ва де­ка цр­ни­те сце­на­ри­ја се­ко­гаш пре­ов­ла­ду­ва­ат пред среќ­ни­те при­каз­ни. Ако се ана­ли­зи­ра од таа по­чет­на точ­ка, то­гаш ни­ту на Ко­со­во ни­ту на Ср­би­ја, а уште по­мал­ку на Ма­ке­до­ни­ја, им се пи­шу­ва до­бро. Тоа ин­ди­рект­но зна­чи де­ка САД не­ма­ат кон­тро­ла на рас­теч­ки­от на­ци­о­на­ли­зам и де­ка не мо­жат да се спра­ват со апе­ти­ти­те на ал­бан­ски­те и на ко­сов­ски­те вла­сти кои са­ка­ат да се обе­ди­нат по се­ко­ја це­на. А ако ова сце­на­рио е во игра, Ма­ке­до­ни­ја и но­ва­та вла­да мо­ра да се под­го­тват за се­ри­оз­ни уда­ри. Пред сѐ од оние ма­ке­дон­ски по­ли­ти­ча­ри што сво­ја­та и ид­ни­на­та на сво­и­те де­ца ја гле­да­ат во Го­ле­ма Ал­ба­ни­ја, а не во уни­тар­на Ма­ке­до­ни­ја.

Конгрес за партиска чистка 

Заев расчистува со македонштината на СДС

Со ман­да­тот под па­зу­ви и со отво­ре­на те­ле­фон­ска ли­ни­ја на слу­шал­ки во уши­те, Зо­ран За­ев ќе вле­та на но­ви­от кон­грес, ка­де што ќе тре­ба да се до­чи­сти сѐ што е пре­о­ста­на­то од не­ко­гаш­на­та моќ­на пар­ти­ја. Ни­кој од при­сут­ни­те не мо­же да би­де из­ла­жан де­ка тоа што За­ев ќе се оби­де да го прот­не ка­ко по­стиг­нат ус­пех не е ре­ал­но одра­бо­те­но, ни­ту е ре­зул­тат на ре­а­ли­зи­ра­на по­ли­тич­ка аген­да. И ман­да­тот за фор­ми­ра­ње вла­да и пар­ла­мен­тар­но­то мно­зинс­тво, кое на­вод­но го пред­во­ди Зо­ран За­ев, не се де­ло на пар­ти­ска­та по­ли­ти­ка ни­ту на остро­ум­но­ста на вр­ху­шка­та. Сѐ е тоа до­би­е­но на по­да­рок од оку­па­то­рот на ма­ке­дон­ска­та су­ве­ре­ност. За­ед­но со ти­ран­ска­та пла­тфор­ма за ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та со про­ме­не­то име и на­род со по­и­на­ков иден­ти­тет. И се­га со се­то тоа тре­ба да се по­крие со вна­тре­пар­ти­ско­то рас­по­ло­же­ние за по­да­нич­ки­от ан­ти­ма­ке­дон­ски од­нос кон да­ри­те­ли­те.

Поддршката на СДС опаѓа

Локални избори на 15 октомври?

Зо­ран За­ев пре­ку својот пре­тсе­да­тел Та­лат ве­ти де­ка ќе оди на ло­кал­ни из­бо­ри?! Ма­кар бил и са­мо не­гов пре­тсе­да­тел, исти­от тој мур­ти­нец ла­ни пот­пи­ша и два­па­ти ја из­ла­жа и својата оми­ле­на ме­ѓу­на­род­на за­ед­ни­ца, ко­ја при­тоа сил­но го под­др­жа и оправ­да во бој­ко­тот. За­тоа што мно­гу нѐ са­кат, не­ли. Се­га Ба­ша се за­ка­ни со исто­то во Ал­ба­ни­ја, ама Хојт Ји го иска­ра. Да, Љуљ­зим чеп­на кај оми­ле­ни­от и пос­луш­ни­от Ра­ма. На иста ли­ни­ја (или бе­ше пла­тфор­ма) со За­ев, не­ли. А ВМРО-ДПМНЕ сѐ уште се на­де­ва­ де­ка СДС без М ќе нај­де хра­брост за па­ра­лел­ни ло­кал­ни из­бо­ри со пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри?! На­ро­дот по­ра­но ве­ле­ше „ко­га вр­ба­та ќе ро­ди гроз­је“. За­мен­ска­та по­го­вор­ка гла­си „ко­га За­ев ќе из­ле­зе на пред­вре­ме­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри…“

Колумна на Ацо Станковски

Консолидација

Вре­ме е за кон­со­ли­да­ци­ја!

Ту­ка ве­ќе не­ма ме­сто за иде­о­ло­гии или ди­хо­то­мии око­лу кон­цеп­ти­те за кре­и­ра­ње на оп­штес­тве­ни­те стра­ти­гра­фии и нив­на­та уло­га во ди­зај­ни­ра­ње­то на ле­га­ли­стич­ки­от кон­цепт во зем­ја­ва. Ту­ка се ра­бо­ти за хтон­ска ди­вер­зи­ја, за обид за ури­ва­ње на те­ме­ли­те на оваа др­жа­ва, она­ква ка­ква ја зна­е­ме и во ка­ква сѐ уште жи­ве­е­ме.

Ако сѐ уште има­те ди­ле­ми за тоа, за­пра­шај­те се ка­де во­ди оваа бесс­ло­вес­на оку­па­ци­ја и ко­ло­ни­за­ци­ја на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја.

СДС ка­ко ди­во ме­со 2014-2017 го­ди­на

Три­го­диш­но­то цр­во­су­ва­ње на ма­ке­дон­ско­то на­ци­о­нал­но тки­во по укра­ин­ски ре­цепт

Од не­приз­на­ва­ње­то на пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри во 2014 го­ди­на, пре­ку по­раз на из­бо­ри­те во 2016 го­ди­на, до ман­дат во 2017 го­ди­на. Се­срд­на под­др­шка на не­кои ам­ба­са­ди, мно­гу Со­ро­со­ви па­ри, ша­ре­на про­ме­на­да, кри­за, за­гро­зу­ва­ње на без­бед­но­ста и на уни­тар­но­ста на др­жа­ва­та, флер­ту­ва­ње со ти­ран­ски­те апе­ти­ти, ку­пе­ни ал­бан­ски гла­со­ви и, нај­ло­шо од сѐ – пре­ку ни­ште­ње на ма­ке­дон­ски­от на­ро­дот до уни­шту­ва­ње на Ма­ке­до­ни­ја. По овој ре­дос­лед СДС низ го­ди­ни­те ево­лу­и­ра од без­и­деј­но во исфру­стри­ра­но чу­до­ви­ште со при­вид­но чув­ство на моќ.

 

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top