сабота, 21 април 2018 | Вести денес: 53 ново

Вечерва во „Борис Трајковски“ концерт на единствената Венеса Меј

Ва­не­са е пр­ви­от из­ве­ду­вач на кла­си­чен ин­стру­мент што бил но­ми­ни­ран за пре­стиж­ни­те на­гра­ди БРИТ со но­ми­на­ци­ја­та за нај­до­бар жен­ски из­ве­ду­вач. Во 2006 го­ди­на е ран­ги­ра­на ка­ко ед­на од нај­бо­га­ти­те мла­ди из­ве­ду­ва­чи со за­ра­бо­тка од пре­ку 32 ми­ли­о­ни фун­ти од кон­цер­ти и про­даж­ба на 10 ми­ли­о­ни ал­бу­ми низ све­тот, што е ви­стин­ска ре­ткост за еден ви­о­ли­нист

Вечерва во Вип арена „Борис Трајковски“ во 20 часот ќе настапи Ва­не­са Меј, нај­поз­на­та­та ви­о­ли­нис­тка на си­те вре­ми­ња, која прв­пат до­а­ѓа во Ма­ке­до­ни­ја. Го­ди­на­ва тоа ќе би­де неј­зин единс­твен кон­церт во ре­ги­о­нот. Кон­цер­тот е во ор­га­ни­за­ци­ја на „Праг­ма про­дук­ци­ја“, а е под­др­жан од Ми­ни­стерс­тво­то за кул­ту­ра на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја и од Ма­ке­дон­ска­та фил­хар­мо­ни­ја.

Ва­не­са Меј Вен­корн Ни­кол­сон, про­фе­си­о­нал­но поз­на­та ка­ко Ва­не­са Меј, е бри­тан­ска ме­га­по­пу­лар­на ви­о­ли­нис­тка. Атра­ктив­на­та и по­пу­лар­на ви­о­ли­нис­тка не­ко­гаш би­ла на­ре­ку­ва­на чу­до од де­те. Уште на 16 го­ди­ни ги по­ме­сту­ва му­зич­ки­те гра­ни­ци ко­га го об­ја­ву­ва ал­бу­мот „Violin Player“ фор­ми­рај­ќи не­о­би­чен микс на џез, поп и на тех­но-звук, но се изд­во­ју­ва и по неј­зи­ни­те сцен­ски на­ста­пи и не­о­би­чен изг­лед. За­пи­ша­на е во Ги­ни­со­ва­та кни­га на ре­кор­ди ка­ко најм­лад ин­стру­мен­та­лист што из­ве­ду­ва ви­о­ли­ни­ски кон­цер­ти на Бе­то­вен и на Чај­ков­ски. Осо­бе­но оста­ва впе­ча­ток со неј­зи­на­та из­вед­ба на „То­ка­та и фу­га“ на Јо­хан Се­ба­сти­јан Бах во Д-мол, ко­ја е ко­пи­ра­на низ це­ли­от свет.

Ва­не­са е пр­ви­от из­ве­ду­вач на кла­си­чен ин­стру­мент што бил но­ми­ни­ран за пре­стиж­ни­те на­гра­ди БРИТ со но­ми­на­ци­ја­та за нај­до­бар жен­ски из­ве­ду­вач. Во 2006 го­ди­на е ран­ги­ра­на ка­ко ед­на од нај­бо­га­ти­те мла­ди из­ве­ду­ва­чи со за­ра­бо­тка од пре­ку 32 ми­ли­о­ни фун­ти од кон­цер­ти и про­даж­ба на 10 ми­ли­о­ни ал­бу­ми низ све­тот, што е ви­стин­ска ре­ткост за еден ви­о­ли­нист.

На сво­и­те кон­цер­ти Ва­не­са сви­ри на два ви­да ви­о­ли­ни, и тоа кла­си­чен мо­дел на Гва­да­њи­ни од 1961 го­ди­на, чи­ја­што вред­ност се про­це­ну­ва на 150 ил­ја­ди фун­ти, и еле­ктрич­на ви­о­ли­на „зе­та џез“, со чи­ја­што ком­би­на­ци­ја при­ре­ду­ва ед­но не­за­бо­рав­но ужи­ва­ње за пуб­ли­ка­та на­се­ка­де низ све­тот.

Меј ќе допатува во Скоп­је по шоуто во Бра­тис­ла­ва, а по­тоа ле­та за Изра­ел.

– Скоп­је во­оп­што не ми бе­ше по­пат­на де­сти­на­ци­ја, но, се­пак, ре­шив да на­ста­пам би­деј­ќи мис­лам де­ка ќе би­де „кул“ да на­ста­пам во зем­ја што ни­ко­гаш не сум ја по­се­ти­ла, ка­ко што е Ма­ке­до­ни­ја. За­тоа ја при­фа­тив по­ка­на­та да одр­жам кон­церт во Скоп­је – изјави Меј во инервју за „Република’.

Vanessa-Mae-3

Таа признава дека не знае многу за Македонија, но планира да истражи.

– Пр­во што ми до­а­ѓа на па­мет е Але­ксан­дар Ма­ке­дон­ски – вели Меј.

За концертот во Скопје таа ќе допатува со својот бенд, но ќе биде придружувана и од Македонската филхармонија.

– Мо­ја­та сет-ли­ста сѐ уште не е фи­на­ли­зи­ра­на, сѐ до де­нот на кон­цер­тот, но, се раз­би­ра, во ре­пер­то­а­рот ќе би­дат вклу­че­ни мно­гу пре­поз­нат­ли­ви пес­ни од мо­јот ре­пер­то­ар, ка­ко и не­кои по­ре­тки пес­ни – додава виолинистката.

Таа има блескава кариера на која многу музичари би и позавиделе. Но има места не кои таа се уште не настапила.

– Ни­ко­гаш не сум сви­ре­ла на Хо­ли­вуд бо­ул и прет­по­ста­ву­вам де­ка е „фен­си“ ка­ко на ро­ман­тич­на ко­ме­ди­ја. Воз­бу­де­на сум за мо­ја­та по­се­та на Ар­ген­ти­на, ка­де што ќе из­ве­дам со­ло-шоу во ју­ни – вели Меј.

Vanessa-Mae-2

Меј во Македонија ќе биде неколку дена.

– Пла­ни­рам да оста­нам три-че­ти­ри но­ќе­ва­ња. Се на­де­вам де­ка ќе про­ше­там уба­во низ Скоп­је по шо­у­то. Отка­ко го но­сам мо­е­то ку­чен­це со ме­не на си­те па­ту­ва­ња, имам са­мо при­чи­на плус да ги про­ше­там ме­ста­та ка­де што на­ста­пу­вам пред и по на­ста­пот – завршува Меј.

 

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top