недела, 24 јуни 2018 | Вести денес: 11 ново

Па­риз под­го­тву­ва нај­го­ле­ма мод­на из­лож­ба во све­тот

Из­лож­ба­та е во чест на 70-го­диш­ни­на­та од ос­но­ва­ње­то на фран­цу­ска­та ку­ќа „Ди­ор“, ко­ја ќе ги оп­фа­ти најс­лав­ни­те кре­а­ции на Кри­сти­јан Ди­ор и на си­те шест ве­ли­ка­ни на мод­на­та сце­на што го нас­ле­ди­ја. За по­тре­би­те на из­лож­ба­та ен­те­ри­е­рот на му­зе­јот ќе би­де по­себ­но де­ко­ри­ран од ар­хи­те­ктот и ен­те­ри­е­рист На­та­ли Кри­ни­ер

При­ват­ни­от му­зеј „Ле артс де­ко­ра­тиф“ ќе по­ста­ви спе­кта­ку­лар­на ре­трос­пе­кти­ва на „Ди­ор“, ко­ја ќе би­де нај­го­ле­ма мод­на по­ста­вка што до­се­га ја ви­дел му­зеј­ски­от свет. Ќе би­дат из­ло­же­ни по­ве­ќе од 300 фу­ста­ни во про­стор од три ил­ја­ди ква­драт­ни ме­три.

Из­лож­ба­та е во чест на 70-го­диш­ни­на­та од ос­но­ва­ње­то на фран­цу­ска­та ку­ќа „Ди­ор“, ко­ја ќе ги оп­фа­ти најс­лав­ни­те кре­а­ции на Кри­сти­јан Ди­ор и на си­те шест ве­ли­ка­ни на мод­на­та сце­на што го нас­ле­ди­ја. За по­тре­би­те на из­лож­ба­та ен­те­ри­е­рот на му­зе­јот ќе би­де по­себ­но де­ко­ри­ран од ар­хи­те­ктот и ен­те­ри­е­рист На­та­ли Кри­ни­ер.

Junon dress by Christian Dior, haute couture fall-winter 1949

Junon dress by Christian Dior, haute couture fall-winter 1949

Оваа ве­ли­ченс­тве­на из­лож­ба тре­ба да се отво­ри на пет­ти ју­ли, за вре­ме на одр­жу­ва­ње на Па­ри­ска­та не­де­ла на ви­со­ка мо­да, и ќе трае до сед­ми ја­ну­а­ри 2018 го­ди­на, што е до­во­лен пер­и­од за си­те за­ин­те­ре­си­ра­ни да ја по­се­тат. Уште се­га нај­го­ле­мо вни­ма­ние пре­диз­ви­ку­ва иде­ја­та глав­на­та про­сто­ри­ја на му­зе­јот да се пре­тво­ри во бал­ска со­ба инс­пи­ри­ра­на од двор­ци­те во Вер­сај, ка­де што се на­о­ѓа са­ло­нот со ог­ле­да­ла во кој би би­ле при­ка­жа­ни нај­и­стак­на­ти­те кре­а­ции што ги но­се­ле кра­ли­ци, прин­це­зи и ари­сто­кра­тки на че­ло со прин­це­зи­те Грејс Ке­ли и Да­ја­на, но и слав­ни ли­ца ка­ко акту­ел­ни­те ам­ба­са­дор­ки на „Ди­ор“, Шар­лиз Те­рон и Џе­ни­фер Ло­ренс.

3197c3ab57e9045eafa0f3f62598ed16

Пос­лед­на­та па­ри­ска ре­трос­пе­кти­ва по­све­те­на на „Ди­ор“ се одр­жа во исти­от овој му­зеј во 1987 го­ди­на, а оп­фа­ти де­се­тго­диш­но тво­реш­тво на мод­ни­от ге­ниј во пер­и­од од 1947 до 1957 го­ди­на.

550de71682b2fd3485ca937bfa6afc8d

Освен фу­ста­ни, на из­лож­ба­та ќе има и ски­ци, илу­стра­ции, чан­ти, на­кит, пар­фе­ми. Мал дел од из­лож­ба­та ќе би­де по­све­тен на мај­сто­ри­те на Ди­ор што рач­но ги изра­бо­ти­ле си­те овие фан­та­стич­ни кре­а­ции. Се раз­би­ра, во фо­кус ќе би­дат 300 фу­ста­ни од ви­со­ка­та мо­да кои се кре­и­ра­ни од 1947 го­ди­на до де­нес.

 

 

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top