петок, 20 април 2018 | Вести денес: 1 ново

Заев: Трамп рекна оти ќе улегнеме у НАТО!

zaev

Но­ва офан­зи­ва на „Па­вел Ша­тев“, ра­дос­но и со фан­фа­ри нај­а­ви „Ми­нус ин­фо“ на стра­те­гот Зе­ро. Ли­це од пор­тир­ни­ца­та, т.е. единс­тве­но­то ра­бот­но ме­сто кое не е оку­пи­ра­но од род­ни­на на За­ев, пре­не­ло де­ка со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те под­го­тву­ва­ат сил­на ди­вер­зи­ја со ко­ја си­гур­но ќе го пре­на­со­че­ле рас­по­ло­же­ни­е­то на на­ро­дот и, де­фи­ни­тив­но, ќе го „за­ко­па­ле“ ВМРО-ДПМНЕ.

Нај­но­ва­та со­ци­јал­де­мо­крат­ска офан­зи­ва има цел да ја изв­ле­че вр­ху­шка­та на СДСМ од кал­та и те­шка­та де­пре­си­ја, ко­ја им ја на­мет­на уба­ви­от на­род на ули­ца, ба­шка во број­ки кои тие отсе­ко­гаш са­мо мо­же­ле да ги со­ну­ва­ат.

Ши­фра за оваа офан­зи­ва е „Т’лаж­ни ве­сти“, „Т“ мо­ра­ле да ста­ват по­ра­ди ча­до­рот, а при пр­вич­но­то од­би­ва­ње им се ја­ви­ла Ка­ти­ца Ја­не­ва и им рек­ла де­ка не­ма смис­ла са­мо таа да се бла­ми­ра со глу­по­шти­ни­те на „Т“, па фер би би­ло, по сè што им учи­ни­ла, и СДСМ да вле­зат во ше­ма­та.

„Та на ви ви­ку­ват ТДСМ да се пре­кр­сте­те, ај с’а, мис­ле­те на мен ме е лес­но да и пра­вам сла­у­ча­е­ве­то на „Т“, сне­ма ми збо­ро­ве!“ им спи­ска­ла Ка­ти­ца на За­ев и на Ра­да.

Ре­ша­вач­ки, се­пак, бил по­ви­кот од скоп­ски­от рид. Пре­ку си­гур­на ли­ни­ја од Ва­шин­гтон, ка­де што бил на ри­ба­ње, Џес со пос­лед­ни­те си­ли по­ба­рал офан­зи­ва­та да оста­не „Т’лаж­ни ве­сти“, на што За­ев са­мо ким­нал, се пок­ло­нил и му учи­нил без по­го­вор.

Нај­но­ва­та вест од со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те би­ла гле­да­на ка­ко откро­ве­ние. За­ев нај­а­вил прес-кон­фе­рен­ци­ја, гор­до се исто­по­рил пред вла­да и со тор­жес­твен тон ме­шај­ќи стру­мич­ки ко се­ко­гаш ко­га е воз­бу­ден (осо­бе­но ко­га ла­же, а тоа се слу­чу­ва че­сто) со­оп­штил:

„На­ро­де ал­бан­ски, ма­ке­дон­ски и друј­зи­те по­ма­лу бит­ни! Чу­ме се со Трамп и ка­жа ми оти ќе улег­не­ме у НА­ТО. Пра­ша­ње на вре­ме би­ло ко­га, ама обе­ќа ми! Ни­ша­ни утре ќе ми гу да­де ман­да­то, оти Ива­нов не­ќе па не­ќе, та­ка шо од утре ко­ва­ме но­ва ин­ди­на! Ду­ва­ѓа жи­вот за нас, со­ци­јал­де­мо­кра­ти на­па­те­ни, ќа фа­не­ме по сто тен­де­ри, ќа ве вра­бо­те­ме! Ду­ва­ѓа жи­вот!“ сви­кал За­ев со сол­зи во очи­те и из­бе­гал од го­вор­ни­ца­та.

Вле­тал на зад­но­то се­ди­ште на „ау­ди­то“ од 80 ил­ја­ди евра, ка­де што го че­ка­ле Ра­да, ко­ја со не­до­вер­ба во гла­сот го пра­ша­ла:

„За­јо ду­шо на­па­те­на, си­гу­рен ли си де­ка не пра­и­ме кон­тра­е­фект со лаж­ни­ве ве­сти? Па не ми­наа два де­на, те фа­ти­ја де­ка ла­жеш за Хан и отво­ра­ње на пог­лав­ја­та, Иво Вајгл лич­но ги де­ман­ти­ра­ше на­ши­ве ме­ди­у­ми и нас шо им се на­ле­пив­ме, а и со Гру­јо де­ка пре­бе­гал у Тур­ци­ја не ми­нав­ме бо­ље? За­јо, да не се за­ко­па­ме, дру­же, а?“, за­пра­ша­ла Ра­да во исто вре­ме гле­дај­ќи ја еле­ктрон­ска­та сме­тка за да ви­ди да­ли ѝ лег­на­ле ки­ри­и­те што си пла­ќа са­ма­та на се­бе.

„Ра­до, не ме пре­до­миш­љај ма, Џес то­ва ни оста­ви у ама­нет пред на ри­ба­ње да оде, поз­драв и од Бре­нан би­ло. Да не са Гер­ман­ци­те, ќа про­пад­не­ме, жи­ви и здра­ви да се. Мо­рах­ме ва­ка, сфи­ках ги вче­ра удар­ни­те ни пес­ни­ци – Зе­ро наш, Гор­јан од „Ста­ра Тв“, Гла­ден од „24 па­ра­ве­сти“ и Шља­ки од ТВ „Сел­ма“ и пи­тах и за ефе­кто. Ка­жа­ха ми оти ефек­то на лаж­на­та вест оста­ну­ва у мо­зо­ко, па ти де­ман­ти­рај кол­ку искаш, пр­во­то чу­е­но уста­ну­ва. Они се сог­ла­си­ха да ла­жу­ват кол­ку мо­жат со си­те ре­сур­си и за си­те па­ри. Ќе ла­же­ме дру­шке, не­ма дру­го ча­ре!“

„А ова со Трамп бе За­јо, да не е пре­и­ше?“ из­ја­ви­ла Ра­да со нас­ме­вка од уви­дот во сопс­тве­ни­те ки­рии кои во мо­мен­тот ѝ се по­ка­жа­ле на сме­тка.

„Јок, тај Ра­до и та­ка не мра­зе. Па и да не де­ман­ти­ру­ва, а ќе не, ќе оста­не кај на­ро­до воа оти ме са­ка и у НА­ТО ќе не уне­се. Дел не­ма ни да го чу­јат де­ман­то, а ви­ја на­ши­те кал­па­ци пар­ти­ски, ти­ја и та­ка ве­ру­ват у сè што ја три го­ди­ни ги ла­жам! То­ва е си­гур­но, за они­ја шо по­ве­ру­ва­ха оти се зе­зам за дво­ја­зич­ност и фе­де­ра­ли­за­ци­ја­та, а слу­ша­ха ме у Берн шо го­во­рам, за них ја са­мо ви­сти­на го­во­рам! Не­ма бе­га­ње, од се­га по­ве­ќе ќе ла­же­ме, му­ва­ме и из­вр­ту­ва­ме! Да жи­вее СДСМ“, сви­кал За­ев и ко Џон Вејн ско­ро во дви­же­ње скок­нал од „ау­ди­то“ кое за­ста­ну­ва­ло во мо­мен­тот. Го до­че­ка­ла тај­фа­та ле­ши­на­ри пред­во­де­на од Шља­ки и Зе­ро, со ки­та­пи под ми­шка со под­го­тве­ни лаж­ни ве­сти. Глав­ни­от лаж­го и ли­дер се нас­мев­нал од сре­ќа, ги гуш­нал од бла­го­дар­ност и та­ка бла­же­ни се упа­ти­ле гуш­на­ти кон ли­дер­ски­те одаи. Не­ма­ле лес­на за­да­ча, мо­ра­ле со но­ви ла­ги да го сме­нат мис­ле­ње­то на на­ро­дот, кој ве­ќе одам­на ги вос­при­е­мал ко му­ва­то­ри, лаж­гов­ци и ан­ти­на­ци­о­нал­ни че­да кои се под­го­тве­ни и сопс­тве­на­та мај­ка, а не др­жа­ва да про­да­дат, са­мо за на власт да дој­дат.

Олаф од „Фрозен“

Олаф од „Фрозен“

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.

Олаф од Фрозен

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top