сабота, 26 мај 2018 | Вести денес: 56 ново

ЕКСКЛУЗИВНО: Заев доби мандат од Нишани!

Predsednik-Albanije-Bujar-Nisani-Bujanovac-2Тра­о­рот што зав­ла­деа на „Па­вел Ша­тев“, на­бр­гу се за­ме­ни со но­ва, уште по­го­ле­ма ра­дост. Кра­тко тра­е­ла те­шка­та де­пре­си­ја што ги за­фа­ти во сре­доч­но­то поп­лад­не, ко­га од ви­ла „Вод­но“ им при­стиг­на не­ми­ла­та вест.

Со­о­че­ни со др­жав­нич­ки­от по­тег на пре­тсе­да­те­лот Ива­нов и ре­вол­тот на гра­ѓа­ни­те кои пре­ку ини­ци­ја­ти­ва­та „За за­ед­нич­ка Ма­ке­до­ни­ја“ за­ста­наа во од­бра­на на др­жав­ни­от су­ве­ре­ни­тет и уни­тар­но­ста, вр­ху­шка­та на СДСМ пад­на­ла во те­шка де­пре­си­ја, пре­не­се „Ми­нус ин­фо“ на поз­на­ти­от про­фе­си­о­на­лец Зе­ро. По­ви­ку­вај­ќи се на из­во­ри од пор­тир­ни­ца­та, тој со­оп­шти де­ка еден по еден, чле­но­ви­те на вр­ху­шка­та до­а­ѓа­ле во соп­че­то на За­ев и со вре­сок му се фр­ла­ле во спа­си­тел­ска­та пре­гра­тка. Нај­за­гри­жен од си­те, се­пак, бил ток­му по­ти­ште­ни­от ли­дер ро­дум од Мур­ти­но, кој ро­нел кро­ко­дил­ски сол­зи и ка­ко се­ко­гаш ко­га е воз­не­ми­рен, ме­шал стру­мич­ки.

И шо с’а, шо? Ва­ка не би­ва, јаз’к да е, Ифа­ноф не пре­вес­ла! Вр­ти му на чад’ро, не­ка на­ва­ѓа ча­ре, оти ќа ва пу­те­пам си­те, од де­ка с’а воа? Ка­ко не зна­јах­те за воа, не ли гу прис­лу­ша­ва­те и пре­цед­ни­ко? Ќа ва пу­те­пам, кал­па­ци!

И до­де­ка Ра­да, Пе­тре, Ро­ко, Фро­си­на, Пав­ле, Ту­фег­џиќ и си­те дру­ги за­сег­на­ти пла­тфор­ма­ши слож­но на сме­на вр­те­ле за­ед­но кај ча­до­рот, Му­хи вле­гол нас­ме­ан и сил­но ја трес­нал вра­та­та. Си­те се из­не­на­ди­ле ка­ко во оваа страш­на си­ту­а­ци­ја за нив тој во­оп­што и мо­же да се смее. Му­хи, пак, за­мав­нал со дол­ги­те му ко­си, го гуш­нал Аде­ми и со сил­на гор­дост во гла­сот им со­оп­штил:

Ска се­ки­ран­ци­ја, бра­ќа мои по Со­ро­со­ва иде­о­ло­ги­ја. Мир­ни да би­де­те, ан­ти­ма­ке­дон­ски, не­на­ци­о­нал­ни ѓа­љо­ви, т.е. дру­га­ри мои. Ска се­ки­ран­ци­ја, све е на­ре­де­но и сре­де­но, ман­дат до­би­ва­ме! Ју­ху­у­у­у­у­у­уу!!!

Во исти­от мо­мент, си­те ју­на­ци ан­ти­ма­ке­одн­ски на „Па­вел Ша­тев“ вед­наш се ста­пи­са­ле и по­мис­ли­ле де­ка Му­хи им за­бе­гал.

Ти ре­ков де­ка е ши­зо – му шеп­нал Пе­тре на ша­ре­ни­от Пав­ле.

Знам дру­же, оти­шол овој! – се сог­ла­сил ша­ре­ног­ла­ве­цот, таж­но ким­нал со гла­ва и дла­бо­ко воз­див­нал.

Ољи­вер, ка­ко нај­ста­ло­жен, а и та­ка ни­ко­гаш не ни зна­ел што да ка­же, за­ми­нал да вик­не жол­то ко­би да им го вдо­ми со­дру­га­рот во кој по­ла­гаа го­ле­ма на­деж, но Му­хи со ма­ли­от пе­нис вик­нал на цел глас, со­пи­рај­ќи го и Ољи.

Ска проб­љем ман­да­тар­ски бре! Ако не го да­ва Ива­нов, ќе го да­ва Ни­ша­ни бре! Се­га сум го збо­рел, се сог­ла­су­вал со ќе­иф! Ај­де че­сти­то За­ев, ај­де­ее ман­да­то­ри наш! Ча штунг, ај­де­ее ман­да­то­ри­и­ии, ај­де­е­ее!

По ку­са па­у­за, отко­га сфа­ти­ле што им ка­жал, со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те се со­зе­ле и поч­на­ле хи­сте­рич­но да се сме­ат, да се гу­шка­ат и до бе­свест бак­ну­ва­ат од ра­дост и од олес­ну­ва­ње.

За­ев, пак, бил нај­сре­ќен. Отка­ко Жер­нов­ски со уште пет­ми­на го од­нел дво­тон­ски­от ка­мен што пад­нал од Зо­ра­но­ви­те гра­ди, ли­де­рот вед­наш му се ја­вил на Ра­ма за да му се заб­ла­го­да­ри. Еди, пак, ку­со и кур­то­аз­но му од­го­во­рил де­ка не би­ло до не­го, ту­ку Џес на за­ми­ну­ва­ње пред да го упа­тат на пре­ко­ман­да ка­ко чу­вар во Гван­та­на­мо му го сре­дил и ова. Ве­ста екск­лу­зив­но ја пре­не­се расп­ла­ка­ни­от Шља­ки на ТВ „Сел­ма“, по­ви­ку­вај­ќи се на из­во­ри од скоп­ски­от рид, по што пред си­те сре­де сту­дио шмрк­нал ед­на ли­ни­ја.

Нај­по­зи­ти­вен од си­те, се­пак, бил Гла­ден од „24 па­ра­ве­сти“, кој во на­уч­но-фан­та­стич­но­то сту­дио (пр­вич­но пла­ни­ра­но за ма­ке­дон­ска вер­зи­ја на „Вој­на на ѕвез­ди­те“) ус­пе­ал да ги со­бе­ре си­те Со­ро­со­ид­ни ни­ка­кве­ци од ти­пот на Фр­ко, Трич­ко, Мер­сал, Ма­љин­ка, Ри­за­ов, Тор­тев­ски, Ка­дриу, Ари­фи, Ру­жин, Ка­лај­џи­ев, По­по­виќ, Мар­ко­ски, Тро­ша­нов­ски, За­бр­ча­нец, Та­се­ва, Пи­ров­ска, Нај­чев­ска, Ши­шов­ски и ду­зи­на дру­ги, а спе­ци­ја­лен го­стин му бил СЈО „спе­ци­ја­ле­цот“ Бо­ки Бур­ги­ја. Си­те во хор и со­се­ма слу­чај­но истоз­нач­но, на це­лос­на иста ли­ни­ја го про­тол­ку­ва­ле Уста­вот и спо­ред член 90 кон­ста­ти­ра­ле де­ка оваа ма­ке­дон­ска кри­за мо­ра да се за­вр­ши во Ал­ба­ни­ја, ка­де што и поч­на со пла­тфор­ма­та на ко­ја ѝ ку­му­ва­ше ток­му За­ев.

Ман­дат од Ни­ша­ни е единс­тве­но устав­но ре­ше­ние – из­ја­ви­ле на­ве­де­ни­те јав­но пот­пи­шу­вај­ќи се на зак­лу­чо­кот.

Ка­ко дел од сце­но­гра­фи­ја­та и сце­на­ри­о­то на­ра­ча­но од ча­до­рот, на кра­јот на ова ТВ-шоу кај Гла­ден, си­те ста­на­ле и ра­коп­ле­скај­ќи на под­ло­га од „Ро­ка ман­до­љи­на“ пе­е­ле:

„За­ев ман­да­то­ри, Зо­ран ман­да­то­ри, За­ев ман­да­то­ри, Зо­ран ман­да­то­ри!“

Од стол­чи­ња­та, си­те рас­пе­а­ни и нас­ме­а­ни до уши, за­ми­на­ле на сре­ди­на­та на СФ-сту­ди­о­то на „24 па­ра­ве­сти“ и син­хро­ни­зи­ра­но до со­вр­шенс­тво за­и­гра­ле „Шо­та“ сла­веј­ќи го без за­др­шка бла­го­род­ни­от и др­жав­нич­ки че­кор на Бу­јар Ни­ша­ни. За­ба­ва­та на ко­ја се прик­лу­чи­ле За­ев и 48 ве­ле­пра­те­ни­ци (со не­ко­ја бу­ква раз­ли­ка од пи­ша­но­то), тол­па прос­ле­де­на од Зе­ро и од Шља­ки, тра­е­ла до ра­ни­те утрин­ски ча­со­ви, а, спо­ред поз­на­ва­чи­те на со­стој­би­те (на умот), екс­пер­ти­те до­ку­су­ри­ле око­лу 100 ли­тра „скен­дер­бег“. Спо­ред до­го­во­ре­но­то во пла­тфор­ма­та, ова ќе ста­нел на­ци­о­на­лен пи­ја­лак во др­жа­ва­та, за­дол­жи­те­лен од 10-го­диш­на во­зраст, исто ка­ко и су­не­тот…

Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top