недела, 20 мај 2018 | Вести денес: 84 ново

„Граѓанскиот концепт“ на Заев ќе ја албанизира Македонија

 

Ненад Мирчевски

Ненад Мирчевски

 

„Гра­ѓан­ски­от кон­цепт“ на Зо­ран За­ев поч­на да го по­ка­жу­ва сво­јот ви­стин­ски лик уште пред да би­дат со­оп­ште­ни офи­ци­јал­ни­те ре­зул­та­ти од пред­вре­ме­ни­те из­бо­ри. До­де­ка СДСМ со по­мош над­во­реш­ни­от фа­ктор се оби­ду­ва пре­ку из­бо­рен ин­же­не­ринг да изв­ле­че не­ре­ше­на си­ту­а­ци­ја, со ко­ја опо­зи­ци­ја­та кол­ку-тол­ку би ги амор­ти­зи­ра­ла об­ви­ну­ва­ња­та де­ка ја кра­де на­род­на­та вол­ја, сце­на­ри­о­то на „ча­до­рот“ е СДСМ да фор­ми­ра вла­да по се­ко­ја це­на, со што би поч­на­ла пос­лед­на­та фа­за од про­це­сот на рас­пад на др­жа­ва­та. Сле­деј­ќи ја ре­то­ри­ка­та на За­ев и на­мет­на­то­то сце­на­рио, ал­бан­ски­те пар­тии уште пред да се знае ман­да­та­рот на но­ва­та вла­да по­бр­заа јав­но да ги ис­по­ра­ча­ат ба­ра­ња­та и ус­ло­ви­те за евен­ту­ал­но пар­ти­ци­пи­ра­ње во но­ва­та вла­да, кои, се раз­би­ра, се кре­на­ти до не­бо бла­го­да­ре­ние на на­луд­ни­ча­ви­те ве­ту­ва­ња на За­ев за це­лос­на дво­ја­зич­ност и ре­де­фи­ни­ра­ње на си­сте­мот на др­жа­ва­та.

Па та­ка, од пар­ти­ја­та на Ах­ме­ти, ко­ја во мо­мен­тов го има клу­чот за но­ва­та вла­да, пре­ку не­кол­ку ме­ди­у­ми ве­ќе нај­а­ви­ја де­ка ќе пре­го­ва­ра­ат врз ос­но­ва на пет­те ве­ту­ва­ња од нив­на­та пла­тфор­ма – офи­ци­ја­ли­зи­ра­ње на ал­бан­ски­от ја­зик, про­пор­ци­о­нал­на рас­пре­дел­ба на Бу­џе­тот, ре­ше­ние на спо­рот за име­то, ин­те­гра­ци­ја на Ма­ке­до­ни­ја во НА­ТО и ин­фра­стру­ктур­но по­вр­зу­ва­ње на те­ри­то­ри­и­те на­се­ле­ни во по­го­ле­ми­от дел со Ал­бан­ци. Бе­са не при­фа­ќа ни­што по­мал­ку од ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та, а на иста ли­ни­ја е и Али­јан­са­та, ко­ја, освен офи­ци­ја­лен ал­бан­ски, ба­ра и по­дел­ба на Бу­џе­тот по ет­нич­ка ли­ни­ја, ка­ко и пра­вич­на за­ста­пе­ност на Ал­бан­ци­те по вер­ти­ка­ла и по хо­ри­зон­та­ла. Не се воз­др­жу­ва­ат во па­ке­тот да ста­ват и ба­ра­ња за Ал­ба­нец пре­ми­ер, шеф на др­жа­ва или пре­тсе­да­тел на Со­бра­ние.

Јав­но откри­е­ни­те по­зи­ции на ал­бан­ски­те пар­тии не са­мо што не нај­а­ву­ва­ат ре­ше­ние на кри­за­та ту­ку и ука­жу­ва­ат де­ка вле­гу­ва­ме во уште по­о­па­сен пер­и­од во кој ќе поч­не ре­а­ли­за­ци­ја­та на ве­ту­ва­ња­та на За­ев, кои ќе до­ве­дат до рас­пад на др­жа­ва­та, а опо­зи­ци­ски­те ме­га­фо­ни се оби­ду­ваа да ги прет­ста­ват ка­ко це­лос­ни не­ви­сти­ни. Со дру­ги збо­ро­ви, ал­бан­ски­те пар­тии се­га са­мо го ба­ра­ат тоа што За­ев и СДСМ им го ве­ти­ја на Ал­бан­ци­те во из­ми­на­ти­от пер­и­од при оби­дот да се до­гра­бат до власт по се­ко­ја це­на.

kol225-1-zaev-alb-2

За жал, пре­ду­пре­ду­ва­ња­та за ва­кво­то опас­но сце­на­рио не­до­вол­но се­ри­оз­но ги сфа­ти­ја дел од ма­ке­дон­ски­те гра­ѓа­ни, па та­ка де­нес сме во си­ту­а­ци­ја ко­га пет од ше­сте пар­тии и ко­а­ли­ции што осво­и­ја ме­ста во но­ви­от пар­ла­мент (од­нос­но си­те освен ВМРО-ДПМНЕ и „Ко­а­ли­ци­ја­та за по­до­бра Ма­ке­до­ни­ја“) има­ат за­ед­нич­ки став за ре­де­фи­ни­ра­ње­то на др­жа­ва­та и за во­ве­ду­ва­ње­то на це­лос­на­та дво­ја­зич­ност.

От­ту­ка не е те­шко да се прет­по­ста­ви во ко­ја на­со­ка ќе се дви­жат пре­го­во­ри­те за но­ва вла­да ду­ри и ако по прег­ла­су­ва­ње­то во Те­ар­це СДСМ не ус­пее це­лос­но да го ре­а­ли­зи­ра сце­на­ри­о­то за из­бо­рен ин­же­не­ринг.

Си­ту­а­ци­ја­та не­ма да би­де по­мал­ку се­ри­оз­на ду­ри и ако ВМРО-ДПМНЕ го до­бие ман­да­тот за фор­ми­ра­ње вла­да со 51 пра­те­ник. Ќе би­де иск­лу­чи­тел­но те­шко да се убе­дат ал­бан­ски­те пар­тии де­ка ба­ра­ња­та се не­ра­ци­о­нал­ни и спро­тив­ни од вол­ја­та на мно­зин­ско­то ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. По­ве­ќе од јас­но е де­ка Пан­до­ри­на­та ку­ти­ја е отво­ре­на и се­га ни­кој не мо­же да ка­же со си­гур­ност кол­ка­ва ште­та ќе пре­тр­пи ма­ке­дон­ски­от на­род. Со ог­лед на фа­ктот де­ка ВМРО-ДПМНЕ оста­на единс­тве­на пар­ла­мен­тар­на пар­ти­ја што се за­ла­га за пра­ва­та на ма­ке­дон­ски­от на­род, не ни оста­ну­ва ни­што дру­го освен да се пот­пре­ме на ве­ту­ва­ње­то об­ја­ве­но во Прог­ла­сот де­ка оваа пар­ти­ја ќе ги бра­ни на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си по се­ко­ја це­на.

За по­тсе­ту­ва­ње, пре­тсе­да­те­лот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни­ко­ла Гру­ев­ски, чи­тај­ќи го Прог­ла­сот со­оп­шти де­ка пар­ти­ја­та не­ма да доз­во­ли „або­ли­ра­ни­от кри­ми­на­лец Зо­ран За­ев да фор­ми­ра вла­да со фал­си­фи­ку­ва­на вол­ја на гра­ѓа­ни­те на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја и де­ка ВМРО-ДПМНЕ не­ма да при­фа­ти и не­ма да доз­во­ли кан­то­ни­за­ци­ја и ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та под ка­кви би­ло ус­ло­ви и под ка­кви би­ло окол­но­сти“.

Од дру­га стра­на, пак, го има­ме СДСМ кој, отка­ко сфа­ти де­ка мно­гу те­шко ќе ус­пее да освои ман­дат са­мо со прег­ла­су­ва­ње во Те­ар­це, со­оп­шти де­ка „про­ме­на­та на ман­да­тот е по­ве­ќе од сим­бо­лич­на откол­ку по­треб­на за фор­ми­ра­ње на но­ва­та вла­да“. Тоа са­мо по­твр­ду­ва де­ка при­го­во­ри­те беа не­ре­ал­ни и из­мис­ле­ни за по­тре­би­те на сце­на­ри­о­то со кое се ште­лу­ва­ше из­бор­ни­от ин­же­не­ринг, но нив­но­то про­па­ѓа­ње не зна­чи и отка­жу­ва­ње од на­ме­ра­та за ре­а­ли­зи­ра­ње на пла­нот за на­сил­но пре­зе­ма­ње на вла­ста.

На­про­тив, За­ев со си­те рас­по­лож­ли­ви средс­тва ќе се оби­де да ги за­до­во­ли ба­ра­ња­та на ал­бан­ски­те пар­тии за да обез­бе­ди мно­зинс­тво во пар­ла­мен­тот. Се­пак, кол­ку и да е ре­ал­на опас­но­ста де­ка за мно­гу точ­ки во пре­го­во­ри­те ќе нај­дат за­ед­нич­ки ја­зик, мо­ра да се има пред­вид фа­ктот де­ка го­лем дел од Ма­ке­дон­ци­те што гла­са­ле за СДСМ уште се­га се по­ка­јаа што го да­ле гла­сот за оваа пар­ти­ја за­тоа што се­ри­оз­но поч­наа да се сом­не­ва­ат де­ка чо­ве­кот што го сме­таа за „тр­чи-ла­жи“, мо­же­би, се­ри­оз­но раз­мис­лу­ва да во­ве­де дво­ја­зич­ност и да го ре­де­фи­ни­ра си­сте­мот. Тоа зна­чи де­ка ду­ри и да ус­пее За­ев со из­бо­рен ин­же­не­ринг да се до­гра­би до ман­дат да фор­ми­ра вла­да, ре­а­ли­за­ци­ја­та на сце­на­ри­о­то не­ма да оди та­ка маз­но, со ог­лед на фа­ктот де­ка еден дел од гла­сач­ко­то те­ло на СДСМ ќе оста­не со пр­стот во уста.

kol225-1-zaev-alb-3

За по­тсе­ту­ва­ње, За­ев во те­кот на пре­диз­бо­ри­е­то, во сти­лот на под­во­е­на лич­ност, во­де­ше две со­се­ма раз­лич­ни кам­па­њи кај ал­бан­ски­те и кај ма­ке­дон­ски­те гла­са­чи. На Ал­бан­ци­те им ве­ту­ва­ше нов жи­вот во дво­ја­зич­на и ре­де­фи­ни­ра­на Ма­ке­до­ни­ја и ги „убе­ду­ва­ше“ де­ка тоа на­ви­сти­на ќе се слу­чи де­леј­ќи им ми­ли­о­ни евра, а на Ма­ке­дон­ци­те им твр­де­ше де­ка тоа е ла­га и де­ка ќе има­ат сред­на пла­та од 30.000 де­на­ри, а ми­ни­мал­на од 16.000 де­на­ри.

От­ту­ка, ко­го и да ре­ши да за­до­во­ли, дру­га­та ет­нич­ка за­ед­ни­ца ќе би­де гнев­на и во исти­от мо­мент ќе ба­ра не­го­ва од­го­вор­ност. Не би би­ло при­јат­но да ви­ди­ме ка­ко Зо­ран ги од­би­ва ба­ра­ња­та на Ал­бан­ци­те за офи­ци­ја­ли­зи­ра­ње на ал­бан­ски­от ја­зик и за про­ме­на на име­то за влез во НА­ТО или, пак, ка­ко За­ев ги ла­же Ма­ке­дон­ци­те де­ка не е тој ви­но­вен за во­ве­ду­ва­ње­то дво­ја­зич­ност и де­ка не при­фа­тил про­ме­на на име­то на др­жа­ва­та.

Во ва­кви окол­но­сти мно­гу е ве­ро­јат­но гне­вот на из­ма­ме­ни­те гла­са­чи (и оние на ВМРО-ДПМНЕ и оние на СДСМ кои се про­тив дво­ја­зич­ност и ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та) да се из­лее на ули­ци­те и гра­ѓа­ни­те да ги пре­зе­мат ра­бо­ти­те во свои ра­це во од­бра­на на др­жа­ва­та.

Очиг­лед­но, кре­а­то­ри­те на сце­на­ри­о­то за рас­пад на др­жа­ва­та пре­ви­де­ле еден мно­гу ва­жен де­тал – за ус­пеш­на ре­а­ли­за­ци­ја не е по­треб­но да се ур­не са­мо Ни­ко­ла Гру­ев­ски, ту­ку и це­ли­от ма­ке­дон­ски на­род. Гру­ев­ски е са­мо еден од 455.000 Ма­ке­дон­ци што јас­но ка­жаа „не“ на та­кви­те вал­ка­ни игри. А, ту­ка се и де­се­ти­ци ил­ја­ди Ма­ке­дон­ци што до пр­ва ста­ну­ва­ат свес­ни за тоа што ни се слу­чу­ва. Тој што ќе се ос­ме­ли да трг­не про­тив на­ро­дот, тре­ба да би­де под­го­твен на долг и на же­сток от­пор. За­тоа, за до­бро­то на си­те, се на­де­вам де­ка во по­ли­тич­ки­те пар­тии ќе пре­ов­ла­да раз­у­мот и де­ка ќе до­не­сат од­лу­ка во ин­те­рес на др­жа­ва­та, а не во ни­вен ли­чен ин­те­рес.

Вра­ќа­ње не­ма! За Ма­ке­до­ни­ја се ра­бо­ти!

Ставовите искажани во рубриката Колумни се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на Republika.mk. Редакцијата на Republika.mk се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top